Reglement Braderie Fatima


De deelnemers verplichten zich te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

- Kramen, wagens en grondplaatsen op de braderie in te richten tussen 8:00 en 11:00 uur.
- Vanaf 10:30 zullen niet ingevulde plekken worden opgevuld door meelopers.

- Kramen en grondplaatsen op de vrijmarkt in te richten tussen 10:15 en 11:00 uur.

- Het is niet toegestaan uw standplaats zonder toestemming van de organisatie voor 17:00 uur te verlaten. Ook een latere bezoeker wil de hele braderie kunnen zien.

- Standplaatsen dienen te worden ingenomen door de persoon die boekt, denkt u dus aan uw legitimatiebewijs.

- Afmeldingen dienen uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de braderie te zijn doorgegeven, met opgave van reden van afmelding. Indien er sprake is van een geldige reden heeft u recht op restitutie van 80% van uw inschrijfkosten. Na deze termijn zullen de kosten van de standplaats cq kraamhuur voor 100% worden doorberekend aan de deelnemer, conform uw inschrijving en vervalt het recht op restitutie.

- Kramen mogen niet worden uitgebouwd aan de voorzijde, dit op last van de brandweer. Elke deelnemer dient rekening te houden met een vrije doorgang van minimaal 4,00 meter tbv de hulpdiensten.

- Op last van de brandweer is het slechts incidenteel toegestaan om een voertuig achter of bij uw kraam te parkeren. Wij proberen rekening te houden met uw wensen, dit is echter geen garantie. U heeft hiervoor altijd toestemming nodig van de organisatie. Ook het stallen van uw voertuig op de oprit van bewoners zonder toestemming is niet toegestaan.

- Op de vrijmarkt is het ten strengste verboden om een voertuig bij uw standplaats te stallen, m.u.v. kort laden en/of lossen.

- Reclameborden in de looproute zijn niet toegestaan.

- Het is niet toegestaan om muziek ten gehore te brengen zonder toestemming van de organisatie.

- Het is niet toegestaan om spullen gratis uit te delen zonder toestemming van de organisatie.

- U dient de standplaats schoon achter te laten en het afval mee naar huis te nemen.

De op het parcours aanwezige afvalcontainers zijn bedoeld voor bezoekers, niet voor bedrijfsafval. Hierop zal streng worden toegezien. Laat u uw standplaats niet schoon achter of dumpt u uw afval in of bij de afvalcontainers dan kunt u alsnog een rekening/nota verwachten.

- U dient te voldoen aan de eisen van de Keuringswet van waren.

- U dient te voldoen aan de veiligheidseisen opgesteld door politie en brandweer.

- Bij gebruikstoestellen op elektriciteit of gas dient te worden voldaan aan de geldende brandweersvoorschriften zoals:

- Aanwezigheid van goedgekeurd blusmiddelen met vulling van tenminste 6 kg/ltr
- Gebruikstoestellen zijn aantoonbaar KEMA- of CE-goedgekeurd
- Gasslangen zijn niet ouder dan 2 jaar
- Reduceerventielen zijn niet ouder dan 5 jaar

- Indien u stroom afneemt bent u altijd een vergoeding verschuldigd, ongeacht of u deze stroom vanuit een woonhuis of het aggregaat betrekt. U dient zelf te zorgen voor voldoende, veilige verlengkabels.

- Alleenrecht of exclusiviteit zal niemand verkrijgen, wel zullen wij als organisatie het aantal inschrijvingen met dezelfde handel limiteren tov het aantal ingeschreven kramen.

- U mag enkel en alleen die handelswaar verkopen welke u heeft vermeld op het inschrijfformulier, of zoals met u is overeengekomen. Overige handel is derhalve ook niet toegestaan.

- Grondplaatsen zijn in beginsel altijd 4 mtr. breed, bijboeken van extra meters is mogelijk.

- Deelnemers aan de vrijmarkt mogen enkel gebruikte goederen verkopen. Nieuwe goederen worden verkocht op de braderie.

- Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor tegen hem of haar gerichte aanspraken. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.

- In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Bij het niet naleven van bovenstaand reglement is de organisatie gerechtigd de verkoop te beëindigen en de betreffende deelnemer van de braderie te verwijderen. Tevens zal betreffende deelnemer geweigerd worden op komende activiteiten. Eventuele opruimkosten komen geheel voor rekening van de verkoper.